BLACK COAL / YI’NAN DIAO – 2014 / DOP : Dong Jingsong